Gıda Mühendisliği

İntörn Mühendislik Eğitimi Protokolünün pdf Formatına Ulaşmak İçin Tıklayınız


T.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İNTÖRN MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ PROTOKOLÜ

 

TARAFLAR

Bu protokol 11 maddeden oluşur. Namık Kemal Üniversitesi adına Üniversite Rektörü ile Firma/Kuruluş temsilcisi arasında imzalanır.

MADDE 1. Bu protokol ……………………………………… ile Namık Kemal Üniversitesi arasında .…../…../20….. tarihinde imzalanmıştır.

KAPSAM

MADDE 2. Bu protokol, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği lisans programını başarıyla yürüten öğrencilerin kamu veya özel sektör işyerlerinde kendi sektörel alanlarının birinde uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlamak için İntörn Mühendislik Eğitimi Yönergesi kapsamında olmak üzere gerekli kuralları ve esasları içerir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 3. Bu protokolün hükümleri protokolün imzalandığı tarihten itibaren ve aksi belirtilmediği müddetçe süresiz geçerlidir. Taraflar 2 ay öncesinden haber vermek suretiyle intörn mühendislik eğitimi programını sona erdirebilirler.

SÜRE

MADDE 4. İntörn mühendislik eğitiminin süresi, Namık Kemal Üniversitesi akademik takvimi esas alınarak eğitim-öğretim yılının 8. yarıyılında derslerin başlamasından yarıyıl sonu sınavlarının son gününe kadar olan süreyi içine alır.

İNTÖRN MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ KONTENJANI

MADDE 5. Firma/Kuruluşlar, bu protokolün imzalanması sonrasında intörn mühendislik eğitimi için her yıl kaç kontenjan tahsis edeceklerini İntörn Mühendislik Eğitimi Danışmanlarına bildirirler.

PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ VE PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ

MADDE 6. Firma/kuruluşlarda programdan sorumlu olacak kişi en az lisans mezunu işyeri eğitim yetkilisidir. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde sorumlu olan kişi ise Ziraat Fakültesi İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörüdür. İki firma/kuruluş arasındaki programla ilgili tüm ilişkiler, bu kişiler/birimler aracılığı ile yürütülür. İntörn mühendislik eğitimi uygulamaları bu protokol hükümleri dâhilinde hazırlanan ve tarafların (koordinatör, öğrenci ve firma/kuruluş işyeri eğitim yetkilisi) imzaladığı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Mühendislik Eğitimi Esasları ve Tarafların Yükümlülüklerine İlişkin Sözleşme hükümleri çerçevesinde yürütülür. Sözleşme bu protokolün ayrılmaz bir ekidir.

ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ VE DENETİMİ

MADDE 7. İntörn Mühendislik Eğitimi Protokolünü imzalayan firmalar/kuruluşlar kontenjan taleplerini İntörn Mühendislik Eğitimi Danışmanlarına bildirirler. Danışmanlardan gelen kontenjan bilgileri toplanarak İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğünce ilan edilir.

 

İntörn mühendislik eğitimine başvuran adayların seçimi İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğünce ilan edilen tarihte bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcıları, intörn mühendislik eğitimi danışmanları ve talepte bulunan firmalar/kuruluşlardan bir temsilcinin hazır bulunduğu bir komisyon tarafından mülakata alınmak suretiyle gerçekleştirilir. Kontenjanlara göre ilgili komisyon tarafından seçilmiş öğrenciler Ziraat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla intörn mühendislik eğitimine kabul edilirler.

 

Koordinatörlük öğrencilerin kişisel bilgileri, akademik başarıları ile ilgili bütün bilgileri elektronik ortamda hazırlanır ve bilgi bankası şeklinde muhafaza eder. Ayrıca protokol imzalayan işletmelere ilişkin firma/kuruluş adı, adresi, üretim veya hizmet konusu, personel ve laboratuar özellikleri ve kurum kimliğine ait bilgiler elektronik ortamda hazırlanır ve bilgi bankası şeklinde arşivler.

Öğrencilerin intörn mühendislik eğitimi kapsamındaki tüm etkinliklerinin planlanması ve denetimi, İşyeri Eğitim Amiri ile öğrencinin bağlı olduğu İntörn Mühendislik Eğitimi Danışmanının ortak sorumluluğunda yapılır. Bu sorumluluk Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Mühendislik Eğitimi Yönergesi çerçevesinde yürütülür.

İNTÖRN MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUKLARI

MADDE 8. Öğrenciler, bu program kapsamında kabul edildikleri firma/kuruluşlarda geçerli çalışma şartlarına ve kurallara uyarak çalışmak zorundadırlar. Kurallara aykırı tutum içinde olan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılır.

İNTÖRN MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN HAKLARI

MADDE 9. Öğrencilere, intörn mühendislik eğitimi süresince Üniversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Öğrencilerin firma/kuruluş ile aralarındaki mali ilişkiler, hiçbir biçimde Üniversite’ye yükümlülük getirmez.

Öğrencilere, intörn mühendislik eğitimi süresince ücret ödenip ödenmeyeceği, ilgili mevzuat çerçevesinde firma/kuruluş tarafından belirlenir. Firma/kuruluş ile öğrenci arasındaki ücret anlaşmasında Üniversite taraf değildir.

Ulaşım ve çalışanlara sağlanan diğer sosyal hizmetlerden ücretsiz olarak yararlandırılması beklenir. Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye dayanarak yapılmakta olan yardımlardan öğrenciler yararlanamazlar.

 

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 5510 sayılı Kanun gereği İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı öğrencileri sigortalar ve primlerini öder. 

GİZLİ BİLGİ, TİCARİ SIRLAR VE PATENT HAKLARININ KORUNMASI

MADDE 10. Taraflar, intörn mühendislik eğitimi çalışmaları sırasında ve bu uygulamanın sona ermesinden sonra beş yıl süreyle yapılan İntörn Mühendislik Eğitimi ile ilgili tüm ticari sırları ve gizli belgeleri koruyacaklarını kabul ve beyan ederler. Söz konusu koruma kapsamında, intörn mühendislik eğitimi sırasında çalışma, araştırma-geliştirme ve endüstriyel uygulamalar süresinde herhangi bir aşamada yer almış olan program öğrencileri, İntörn Mühendislik Eğitimi Danışmanları ve İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğü;

-Bu çalışmalar kapsamında hiç bir bilgiyi ifşa etmeyeceğini,

-İntörn mühendislik eğitimi ile ilgili olarak, kendisi tarafından düşünülmüş olsun olmasın, firma/kuruluşlar için ticari sır niteliği taşıyan hiç bir bilgiyi üçüncü şahıslara beyan edemeyeceğini,

-İntörn Mühendislik Eğitimi sırasında kendisi tarafından kullanılan, üretilen, kontrol edilen tüm not, kayıt (bant, disk, disket vb.) ve belgeleri firma/kuruluşa teslim etmeyi,

-İntörn mühendislik eğitimi sonrasında veya bitiminden önce intörn mühendislik eğitiminden ayrılmaları durumunda da geçerli olmak üzere, firma/kuruluşlarla rekabet içinde olan kuruluşlarla aynı konularda araştırma-geliştirme ve her türlü haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmamayıkabul ve beyan ederler.

GİZLİ BİLGİ, TİCARİ SIRLAR VE PATENT HAKLARININ KORUNMASI KONUSUNDA İNTÖRN MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU

MADDE 11. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğü;

-10. maddenin uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli bildirimleri bu kişilere iletmek ve onlarla bu protokolün bir parçası sayılacak gerekli yazı ve gizlilik anlaşmalarının yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

-Bu protokol kapsamındaki intörn mühendislik eğitimi sırasında ve sonrasında elde edilen bilgileri herhangi bir teknik veya akademik bildiri, rapor ve benzeri yayınlarda kullanmak durumunda ilgili firma/kuruluş yetkililerinden izin almayıkabul ve beyan eder.

………………………………………………. Firma/kuruluş ile Namık Kemal Üniversitesi birlikte işbu protokol hükümleri çerçevesinde intörn mühendislik eğitimi şartlarını kabul ve taahhüt eder.

 

 

İmza                                                             İmza

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü                        Firma/Kuruluş Yetkilisi

 


İNTÖRN MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ESASLARI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME'ye ulaşmak için tıklayınız