Gıda Mühendisliği

İntörn Mühendislik Eğitimi Sözleşmesinin pdf Formatına Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

T.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

“İNTÖRN MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ESASLARI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME”

 

A. ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Bu sözleşme ile;

1. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği lisans programında öğrenim gören ve intörn mühendislik eğitimini tercih ederek seçilmiş öğrenciler 8. yarıyıl süresince (yarıyıl sonu sınav süresi dâhil) ilgili meslek kuruluşlarında uygulama yapmak zorundadır.

 

2. Öğrenciler, İntörn Mühendislik Eğitimi Yönergesi ve Protokolü esaslarına göre belirlenen işyerinde gerekli uygulama çalışmalarını yapar.

 

3. Öğrenciler alanları ile ilgili bir konuyu intörn mühendislik eğitimi danışmanı ve işyeri eğitim yetkilisi önerisi ve onayı ile seçer, bu konuyu çalışma süresi boyunca araştırarak rapor haline getirir, onaylattırır ve bölümce belirlenen bir tarihte bölüm öğretim üyeleri huzurunda raporunu sözlü olarak sunar ve savunur. İntörn Mühendislik Eğitimi Raporuna Bölüm Başkanı ve intörn mühendislik eğitimi danışmanlarından oluşan komisyon tarafından notu verilir.

 

4. Uygulama dönemi süresince iş ve çalışma mevzuatı ve işyerinin belirlediği tüm kural ve esaslara uyar.

 

5. İntörn mühendislik eğitimi çalışmaları sırasında ve bu uygulamanın sona ermesinden sonra beş yıl süreyle yapılan intörn mühendislik eğitimi çalışmalarıyla ilgili tüm ticari sırları ve gizli belgeleri koruyacaklarını kabul ve beyan ederler. Söz konusu koruma kapsamında, intörn mühendislik eğitimi sırasında çalışma, araştırma-geliştirme ve endüstriyel uygulamalar sürecinde herhangi bir aşamada yer almış olan öğrenciler;

 

a.Bu çalışmalar kapsamında hiçbir bilgiyi ifşa etmeyeceğini, 

b.İntörn mühendislik eğitimi ile ilgili olarak, kendisi tarafından düşünülmüş olsun olmasın, kurum veya işyeri için ticari sır niteliği taşıyan hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslara beyan edemeyeceğini,

c.İntörn mühendislik eğitimi sırasında kendisi tarafından kullanılan, üretilen, kontrol edilen tüm not, kayıt (bant, disk, disket vb.) ve belgeleri firma/kuruluşlara teslim etmeyi,

d.İntörn mühendislik eğitimi sonrasında veya bitiminden önce intörn mühendislik eğitiminden ayrılmaları durumunda da geçerli olmak üzere, firma/kuruluşlar ile rekabet içinde olan kuruluşlarla aynı konularda araştırma-geliştirme ve her türlü haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmamayı kabul ve beyan ederler.

B. FİRMA/KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Firma/kuruluşlardaki intörn mühendislik eğitimi öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin uygulama ile gelişmesi ve pekişmesi için gerekli uygun ortamı ve şartları hazırlar.

2. İş disiplinine uygun çalışılmasına yardımcı olur.

3. Etkinliklerini izler.

4. Öğrencilerin mesai takiplerini her gün imza karşılığı toplayarak dönem sonunda bir klasörde Koordinatörlüğe gönderir.

5. Öğrencilere, intörn mühendislik eğitimi süresince Üniversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Öğrencilerin firma/kuruluş ile aralarındaki mali ilişkiler, hiçbir biçimde Üniversiteye yükümlülük getirmez. Öğrencilere, intörn mühendislik eğitimi süresince ücret ödenip ödenmeyeceği, ilgili mevzuat çerçevesinde firma/kuruluş tarafından belirlenir. Firma/kuruluş ile öğrenci arasındaki ücret anlaşmasında Üniversite taraf değildir. Ulaşım ve çalışanlara sağlanan diğer sosyal hizmetlerden ücretsiz olarak yararlandırılması beklenir. Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye dayanarak yapılmakta olan yardımlardan öğrenciler yararlanamazlar. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 5510 sayılı Kanun gereği İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı öğrencileri sigortalar ve primlerini öder. 

6. Firma/kuruluş amiri dönem sonunda öğrencinin performansını 100’lük not sistemine göre değerlendirerek kapalı zarfla İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğüne gönderir.

7. İntörn mühendislik eğitim dönemi bitiminde; İntörn Mühendislik Eğitimi Danışmanı tarafından verilen notun %30’u, İntörn Mühendislik Eğitimi Raporuna verilen notun %30’u ve firma/kuruluş amiri tarafından verilen notun %40’ı alınarak Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen not değerlendirme sistemine göre harf ile ifade edilerek öğrenci otomasyonuna girilir.

C. İNTÖRN MÜHENDİSLİK EĞİTİM DANIŞMANLARININ SORUMLULUKLARI

1. İntörn mühendislik eğitim danışmanları Koordinatörlük ve işyeri eğitim yetkilisi ile işbirliği içinde çalışırlar ve öğrencilerin ortak eğitim uygulamaları ve sorunları konusunda danışmanlık yaparlar.

 

2. İşyeri ziyaretlerinden intörn mühendislik eğitim danışmanları birinci derecede sorumlu olup, intörn mühendislik eğitimi süresince öğrencileri işyerlerinde belirlenen sürelerde denetleyerek çalışmaların öğrencinin yararına ve Yönergeye uygun yürüyüp yürümediğini kontrol eder. Her denetim sonucunda “intörn mühendislik eğitim danışmanı denetim formu” düzenleyerek Bölüm Başkanlığına teslim eder.

 

3.Yıllık faaliyet raporu hazırlar ve Koordinatörlüğe sunar.

 

Bu sözleşmenin tarafları öğrenci, firma/kuruluş amiri ve İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörüdür.

İşbu sözleşme Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Mühendislik Eğitimi Yönergesi ve Protokolüne göre ek olarak düzenlenmiş ve taraflarca okunarak kabul ve imza edilmiştir.

Tarih : ……/……/……

 

…………………………….              .….………………………..     ……..……………………

İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörü               Program Öğrencisi                          Firma/Kuruluş Amiri

İmza                                                            İmza                                            İmza