Gıda Mühendisliği

İntörn Mühendislik Eğitimi Yönergesinin pdf Formatına Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

T.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

“GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İNTÖRN MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ YÖNERGESİ”

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

 

MADDE 1. İntörn mühendislik eğitiminin amacı, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin kendi sektörel alanlarının birinde uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Bu yönerge, intörn mühendislik eğitimi ile ilgili uygulama ve esasları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 2. Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 23. maddesine ve Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

 

MADDE 3. Bu Yönergede adı geçen;

a)      Üniversite: Namık Kemal Üniversitesi’ni,

b)      Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörü’nü,

c)      Fakülte: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni,

d)     Bölüm: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü,

e)             İşyeri: Öğrencilerin uygulamalı eğitim yapmak üzere görevlendirildikleri kamu 

            veya özel sektör firma/kuruluşlarını,

f)       Koordinatörlük: İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğü’nü,

g)      Koordinatör: İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörü’nü,

h)      Danışman: İntörn Mühendislik Eğitimi Danışmanlarını,

i)        İşyeri Eğitim Yetkilisi: İşyeri yöneticisi adına öğrencinin işyerindeki

      faaliyetlerinden sorumlu gerçek kişiyi,

j)               İntörn Mühendislik Eğitimi Protokolü: İntörn mühendislik eğitimi ile ilgili

            kontenjanları ve şartları açıklayan ve işyeri yetkilisi ile Rektör tarafından  

            imzalanan belgeyi,

          k)         Sözleşme: İntörn mühendislik eğitimi konusunda öğrenci ve işyeri arasındaki

                      ilişkileri düzenleyen öğrenci, program koordinatörü ve kurum amiri tarafından

                      imzalanan belgeyi ifade eder.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

İntörn Mühendislik Eğitimi Yönetimi

 

MADDE 4. İntörn mühendislik eğitimi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu'nun önerisi ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile kesinleşir. İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğünce yürütülür. Koordinatörlük aşağıdaki organlardan oluşur.

 

a)      Başkan; Ziraat Fakültesi Dekanı tarafından görevlendirilen öğrenci işlerinden sorumlu Dekan Yardımcısı,

b)      İntörn Mühendislik Eğitimi Danışmanları; Bölüm Başkanlığı’nın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile görevlendirilmiş bölüm öğretim üyeleri.

 

Koordinatörlüğün Görevleri

 

MADDE 5. Koordinatörlüğün görevleri şunlardır:

a)      Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin alanlarıyla ilgili işyerlerinde fiilen çalışmalarına imkân vererek, öğrencilere üniversitede öğrenilen teorik bilgileri uygulama deneyimi kazandırmak,

b)      Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerini ve işyerlerini kariyer geliştirme ile insan kaynakları yönetimi konusunda bilinçlendirmek,

c)      Öğrencilerin değişik etkinliklerden faydalanarak mevcut yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmelerini sağlamak,

d)     Mezunların kendi yetenek ve mesleklerine uygun işlere yönelmelerine rehberlik etmek, iş arama becerilerini geliştirmek,

e)      Mezunların iş hayatındaki başarı ve başarısızlıklarını izlemek,

f)       Mezunların iş ortamında karşılaştıkları eğitim eksikliklerini kendileri ve işverenler ile temasa geçerek belirlemek ve bunların giderilmesi için üniversite yönetimine önerilerde bulunmak,

g)      İşyerlerinin eğitilmiş işgücü ihtiyaçları ile mezunların iş taleplerinin buluşturulmasını sağlamak,

h)      Öğrenciler kanalıyla, işyerlerinin karşılaştıkları problemleri Üniversiteye aktarmak, bu suretle söz konusu problemlere çözüm bulunmasını sağlamak ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek.

 

Koordinatörlük Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 6. Koordinatörlük, mühendislik eğitimi ve kariyer geliştirme hedeflerini gerçekleştirmek için aşağıdaki etkinlikleri yürütür:

a)      Öğrencilerin mesleki deneyimi ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılacak bilgileri toplar ve aday öğrenci listelerini oluşturur.

b)      Öğrencilerin uygulama yapacakları işyerlerinin/kurumların bilgilerini toplar ve her dönem için uygulama yerleri listesini oluşturur.

c)      Mesleki deneyim için uygun nitelikte işyeri veya kurum temini için çalışma yapar, Teknoloji Transfer Ofisi bünyesindeki üniversite–sanayi işbirliğini geliştirme birimi ile koordineli çalışarak havuza yeni işyeri/kurum kazandırmaya çalışır.

d)     İntörn mühendislik eğitimine gönüllü katılımı sağlamak üzere işyerleriyle tanıtım amaçlı görüşmeler yapar.

e)      Öğrenciler ve işyeri yetkilileri arasında görüşme ortamı sağlar ve öğrencilerin işyerlerine yerleşmelerini gerçekleştirir.

f)       İntörn mühendislik eğitimine katılan öğrencileri ve işyerlerini izleme ziyaretlerini Danışmanlarla birlikte yürütür. Firma/kuruluş yetkilileri ve öğrencilerle görüşerek uygulamalarda karşılaşılan güçlükleri belirler ve çözülmesi için öneriler hazırlar.

g)      Mezunların iş bulmalarına yardımcı olur ve kariyer geliştirme faaliyetlerini düzenler.

h)      Çalışma hayatının şartları, kariyer geliştirme ve yönetimi konusunda eğitim etkinlikleri düzenler.

i)        İntörn mühendislik eğitiminin başarılı olması amacıyla sektör temsilcilerinin katılımı ile toplantılar düzenler.

j)        İntörn mühendislik eğitimi uygulamasının başarılı olması için üniversite içi ve üniversite dışı mevzuatın hazırlanması ve uygulamaya konulması için gerekli faaliyetleri yürütür.

k)      Koordinatör, Fakülte Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular.

l)        İntörn mühendislik eğitiminin ve kariyer geliştirme faaliyetlerinin başarılı şekilde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve eşgüdümü sağlar.

m)    Yıllık faaliyet raporu hazırlar ve Fakülte Yönetim Kurulu’na sunar.

 

İntörn Mühendislik Eğitimi Danışmanları Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7. İntörn mühendislik eğitimine katılan öğrenciler için o programın öğretim üyelerinden en az bir kişi intörn mühendislik eğitim danışmanı olarak Bölüm Başkanlığı tarafından Dekanlığa teklif edilir ve Fakülte Yönetim Kurulu'nun onayı ile görevlendirilir. İntörn mühendislik eğitim danışmanları, mesleki uygulama ve kariyer geliştirme hedeflerini gerçekleştirmek için aşağıdaki etkinlikleri yürütür:

 

a)      İntörn mühendislik eğitim danışmanları Koordinatörlük ile işbirliği içinde çalışırlar ve öğrencilerin ortak eğitim uygulamaları ve sorunları konusunda danışmanlık yaparlar.

b)      Öğrencilerin mesleki deneyimi ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılacak bilgileri toplar ve aday öğrenci listelerini oluşturur.

c)      Öğrencilerin uygulama yapacakları işyerlerinin/kurumların bilgilerini toplar ve her dönem için uygulama yerleri listesini oluşturur.

d)     İşyeri ziyaretlerinden intörn mühendislik eğitim danışmanları birinci derecede sorumlu olup, intörn mühendislik eğitimi süresince öğrencileri işyerlerinde belirlenen sürelerde denetleyerek çalışmaların öğrencinin yararına ve bu Yönergeye uygun yürüyüp yürümediğini kontrol eder. Her denetim sonucunda “intörn mühendislik eğitim danışmanı denetim formu” düzenleyerek Bölüm Başkanlığına teslim eder.

e)      Yıllık faaliyet raporu hazırlar ve Koordinatörlüğe sunar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İntörn Mühendislik Eğitimi İle İlgili Esaslar

 

İntörn Mühendislik Eğitimine Başvuru ve Kabul Koşulları

 

MADDE 8.

a)         İntörn mühendislik eğitimi protokolünü imzalayan firmalar/kuruluşlar kontenjan taleplerini koordinatörlüğe bildirirler. Programa fazla talep olması durumunda Bölüm Başkanının görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile üst kontenjan sınırlaması uygulanabilir.

b)        Kesinleşmiş kontenjanlar İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından akademik takvim dâhilinde lisans programının 7. yarıyılı içerisinde ilan edilir.

c)         İntörn mühendislik eğitimi başvurusunda öğrencinin bölüm zorunlu stajını başarılı olarak tamamlamış, müfredatta alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı için devam mecburiyetini yerine getirmiş ve 6.yarıyılın sonunda genel not ortalaması en az 2,50 olması önkoşullarını sağlaması gerekir.

d)        Öğrenci ilan edilen intörn mühendislik eğitimine, akademik takvim dâhilinde lisans programının 7.yarıyılı içerisinde olmak üzere İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından belirlenen tarihe kadar başvuru formu ve transkript ile intörn mühendislik eğitim danışmanına başvurur.

e)         İntörn mühendislik eğitimine başvuran adayların seçimi İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğünce ilan edilen tarihte bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcıları, intörn mühendislik eğitimi danışmanları ve talepte bulunan firmalar/kuruluşlardan bir temsilcinin hazır bulunduğu bir komisyon tarafından mülakata alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

f)         Kontenjanlara göre ilgili komisyon tarafından seçilmiş öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla intörn mühendislik eğitimine kabul edilirler.

g)        İntörn mühendislik eğitimi için öğrencilerden ek bir öğrenci katkı payı alınmaz.

 

İntörn Mühendislik Eğitiminin Yürütülmesi

 

MADDE 9.

a)   İntörn mühendislik eğitimi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri için lisans programının 8.yarıyılında bir seçenek olarak sunulur ve eğitime ara verilmeksizin lisans programına paralel bir şekilde yürütülür.

b)   İntörn mühendislik eğitimini seçen ve başarı ile tamamlayan öğrencilerin transkriptlerinde 8.yarıyılda 30 AKTS’ lik “İntörn Mühendislik Eğitimi” dersi yer alır.

c)   İntörn mühendislik eğitimi lisans programının 8.yarıyılında uygulanır ve akademik takvime bağlı olarak derslerin başlamasından yarıyıl sonu sınavlarının son gününe kadar olan süreyi içine alır.

d)  İntörn mühendislik eğitimine meslek kuruluşları tarafından kontenjan talebinde bulunulmadığı dönemlerde öğrencilerin tümü lisans programında normal müfredatta yer alan derslerini alırlar ve o dönem intörn mühendislik eğitimi uygulanmaz.

e)   İntörn mühendislik eğitimine kaydolup tamamlayamayan veya başarısız olan öğrenciler takip eden akademik yılda diğer öğrenciler gibi 8.yarıyılda almadıkları derslerin tamamını alırlar. İntörn mühendislik eğitim programının tekrarı yoktur.

f)    Öğrenci intörn mühendislik eğitim döneminde devam zorunluluğu olmayan derslere “İntörn Mühendislik Eğitimi” dersi dâhil olmak üzere 45 AKTS’yi aşmamak şartıyla kayıt yaptırabilir. Ancak diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak ders alamaz. İzinsiz olarak alınmış olan dersler öğrencinin programına sayılmaz.

 

Başarı

 

MADDE 10.

a) Programa seçilen öğrenci intörn mühendislik eğitimini kendi isteği ile bırakabilir. Programı bırakan öğrenciler Namık Kemal Üniversitesi akademik takvimde mazeretli ders kaydı süresi içerisinde lisans programındaki derslerine kayıt yaptırarak normal müfredat programına geçebilirler. Bu sürenin dışında intörn mühendislik eğitiminden vazgeçilemez ve vazgeçen öğrenciler başarısız sayılırlar. 

b)  Lisans programından izinli sayılan öğrenci, intörn mühendislik eğitiminden de izinli sayılır.

c)   İntörn mühendislik eğitiminde, %90 devam zorunluluğunu ve program şartlarını yerine getiremeyen öğrencinin intörn mühendislik eğitiminden Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile başarısız sayılır.

d) Eğitime seçilen öğrencinin Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile kaydı dondurabilir. Kaydını donduran öğrenci takip eden akademik yılda intörn mühendislik eğitim programına devam eder. Öğrenci isterse takip eden akademik yılda normal müfredat programına geçip 8.yarıyılda alamadığı derslerin tamamını alabilir.

e) İntörn mühendislik eğitim döneminde öğrenciler alanları ile ilgili bir konuyu intörn mühendislik eğitimi danışmanı ve firma/kuruluş amirinin önerisi ve onayı ile seçer, bu konuyu çalışma süresi boyunca araştırarak rapor haline getirir, onaylattırır ve bölüm tarafından belirlenen bir tarihte bölüm öğretim üyeleri huzurunda raporunu sözlü olarak sunar ve savunur. İntörn Mühendislik Eğitimi Raporuna Bölüm Başkanı ve intörn mühendislik eğitimi danışmanlarından oluşan komisyon tarafından notu verilir.

f)    Firma/kuruluş amiri dönem sonunda öğrencinin performansını 100’lük not sistemine

       göre değerlendirerek kapalı zarfla İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğüne  

       gönderir.

g)   İntörn mühendislik eğitim dönemi bitiminde; İntörn Mühendislik Eğitimi Danışmanı tarafından verilen notun %30’u, İntörn Mühendislik Eğitimi Raporuna verilen notun %30’u ve firma/kuruluş amiri tarafından verilen notun %40’ı alınarak Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen not değerlendirme sistemine göre harf ile ifade edilerek öğrenci otomasyonuna girilir.

h)   Öğrenciler, intörn mühendislik eğitimi değerlendirme sonuçlarına ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde Bölüm Başkanlığına dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler. İtirazlar, İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından incelenerek sonuçlandırılır ve dilekçe başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde karara bağlanır.

 

Öğrenciden İstenilecek Belgeler

 

MADDE 11. İntörn mühendislik eğitimine kabul edilen öğrenci, beraberinde uygulama yapacağı firma/kuruluşa;

a)      Koordinatörlük tarafından verilen intörn mühendislik eğitimine kabul yazısı,

b)      Nüfus cüzdanı sureti,

c)      3 adet fotoğraf,

d)     Firmalarla/kuruluşlarla yapılan sözleşmesinin kopyası,

e)      İntörn mühendislik eğitimi değerlendirme evraklarını kapalı zarf içinde teslim eder.     

 

Öğrencilere Sağlanacak İmkânlar

 

MADDE 12. Firmalar/kuruluşlar, intörn mühendislik eğitimine katılacak öğrencilere;

 

a)      Öğrencilere, intörn mühendislik eğitimi süresince Üniversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Öğrencilerin firma/kuruluş ile aralarındaki mali ilişkiler, hiçbir biçimde Üniversite’ye yükümlülük getirmez.

b)      Öğrencilere, intörn mühendislik eğitimi süresince ücret ödenip ödenmeyeceği, ilgili mevzuat çerçevesinde firma/kuruluş tarafından belirlenir. Firma/kuruluş ile öğrenci arasındaki ücret anlaşmasında Üniversite taraf değildir.

c)      Ulaşım ve çalışanlara sağlanan diğer sosyal hizmetlerden ücretsiz olarak yararlandırılması beklenir. Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye dayanarak yapılmakta olan yardımlardan öğrenciler yararlanamazlar.

d)     Namık Kemal Üniversitesi, öğrencileri 5510 sayılı Kanun gereği İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı sigortalar ve primlerini öder. 

 

Disiplin İşleri

 

MADDE 13. İntörn mühendislik eğitimine katılan öğrencilerin disiplin işlerinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Ayrıca öğrenciler, işyerine ait yönetmeliklerin disiplin ve iş güvenliği ile ilgili hükümlerine de uymak zorundadırlar. İzinsiz veya mazeretsiz çalışma günlerinin %10’undan fazla işe gelmeyen veya işyeri çalışma saatlerine uymayan öğrencinin intörn mühendislik eğitimine derhal son verilerek durum firmalar/kuruluşlar tarafından bir yazı ile Koordinatörlüğe bildirilir. Öğrenciler günde 8 (sekiz) saatten fazla çalıştırılamazlar. Öğrenciler işyerlerinden izinsiz ayrılamaz. İşyerinden izinsiz veya mazeretsiz üst üste 3 (üç) gün devamsızlık yapan öğrencinin durumu firmalar/kuruluşlar tarafından değerlendirilmek üzere Koordinatörlüğe iletilir.

 

Firmalar/Kuruluşların Sorumlulukları

 

MADDE 14. Öğrenciler, intörn mühendislik eğitimi süresinde işyeri tarafından görevlendirilen işyeri eğitim yetkilisi nezaretinde çalışırlar. Yetkili;

 

a)      Öğrencinin, işyerindeki işlerle meşgul olmasını,

b)      İntörn mühendislik eğitimi amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunmasını,

c)      Öğrencinin işyerinde disiplin ve iş güvenliğine uygun bir biçimde çalışmasını,

d)     İşyerinde işyeri eğitim yetkilisi, öğrencinin davranışlarını, işyerinin işleyiş mekanizmasını gözleme yeteneğini, çalışmalara katılımını ve performansını, üretime ve diğer hizmetlere katkılarını izleyerek görüşlerini değerlendirme raporuna işler ve ağzı kapalı zarfla Koordinatörlüğe gönderir.

 

 

Hastalık ve Kaza Halleri

 

MADDE 15. İntörn mühendislik eğitimi sırasında hastalanan ve hastalığı 7 (yedi) günden fazla süren veya herhangi bir kazaya uğrayan öğrencinin adı, soyadı, hastalığın ve kazanın mahiyeti, sağlık raporu firmalar/kuruluşlar tarafından ilgili resmi makamlara ve Koordinatörlüğe bildirilir. Bu durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu hüküm ve uygulamaları geçerlidir. İntörn mühendislik eğitimine devam edilemeyen süre ile ilgili kararı Fakülte Yönetim Kurulu verir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

MADDE 16. İşbu esaslarda olmayan hallerde Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği maddeleri uygulanır. Yönergenin uygulanması sırasında öngörülmeyen durumlarda İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğünün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

 

MADDE 17. Başka bir yükseköğretim kurumundan gelen öğrencilerin geldikleri fakültede yaptıkları intörn mühendislik eğitimlerinin geçerlilikleri İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğünün görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

GEÇİCİ MADDELER

 

GEÇİCİ MADDE 1. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren Gıda Mühendisliği lisans programında 8.yarıyılda okuyacak öğrenciler için intörn mühendislik eğitimi mevcut müfredata seçenek olarak sunulur.

 

Yürürlük

 

Madde 19. Bu Yönerge Namık Kemal Üniversitesi Senatonun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 20. Bu Yönergeyi Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.